PFSZN

Kursy

Każdy uczestnik naszych kursów otrzyma praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości. Zajęcia prowadzone są przez członków naszej Federacji, osoby z doświadczeniem w zawodzie oraz pracujące na co dzień jako zarządcy nieruchomości. Kurs realizowany jest w oparciu o minima programowe zatwierdzone przez Radę Krajową PFSZN.

Szanowni Państwo,

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych jako partner projektu CLI-MA, który jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej  (EUKI) zaprasza na prekursorski kurs podnoszący kwalifikację zarządcy.

Kurs Certyfikowany Zarządca Nieruchomości ds. Klimatu został opracowany przez Fundację Poszanowania Energii z Warszawy, lidera międzynarodowego projektu CLI-MA – Zarządca nieruchomości jako zarządca klimatem w budynku i jego otoczeniu. Pozostali partnerzy realizujący projekt to: IWO e.V. – niemiecka Inicjatywa na rzecz Mieszkalnictwa w Europie Wschodniej oraz Politechnika w Rydze. Partnerów projektu wspierają organizacje zrzeszające zarządców nieruchomości w Niemczech, Polsce i na Łotwie.

Głównym założeniem projektu CLI-MA było opracowanie systemu szkolenia zarządców nieruchomości, pozwalającego im na uzupełnienie wiedzy o wpływie budownictwa na zmiany klimatyczne, sposobach jego ograniczania oraz instrumentów finansowych możliwych do wykorzystania podczas realizacji przedsięwzięć modernizacyjnych. W Polsce projekt uzyskał poparcie Ministerstwa Klimatu oraz Ministerstwa Rozwoju. W wyniku przeprowadzonych prac w Polsce opracowano program szkolenia składającego się z 7 modułów o następującej tematyce:

SZKOLENIE E-LEARNINGOWE:

Szkolenie składa z materiałów podzielonych na 7 modułów tematycznych. Każdy z modułów został podzielony na lekcje, w ramach których prezentowany jest materiał szkoleniowy w postaci filmów (czas trwania wszystkich nagrań to około 10 h). Lekcje uzupełnione są w miarę potrzeb materiałami dodatkowymi. Każda lekcja zakończona jest testem wiedzy. Szkolenie e-learningowe odpowiada 24 godzinom szkolenia stacjonarnego. Uczestnictwo w kursie i zdanie testów wiedzy potwierdzone zostanie Certyfikatem wydawanym przez Fundację Poszanowania Energii.

CENA:

280 zł brutto (w tym 23% podatek VAT) – dla Członków PFSZN

350 zł brutto (w tym 23% podatek VAT) – dla osób nie zrzeszonych w Stowarzyszeniach PFSZN

KUPON I WSZELKIE INSTRUKCJE UPRAWNIAJĄCE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU OTRZYMACIE PAŃSTWO PO SKONTAKTOWANIU SIĘ Z BIUREM FEDERACJI:

tel: +48 605 256 976
e-mail: pfszn@pfszn.pl

Cena obejmuje:

 • Dostęp do materiałów szkoleniowych w formie nagranych wykładów oraz materiałów uzupełniających.
 • Kalkulator pozwalający na samodzielne policzenie opłacalności zaciągnięcia kredytu z premią BGK, kredytu remontowo-budowalnego oraz refinansowania kredytu.
 • Testy wiedzy z poszczególnych lekcji.
 • Moduł 1 – Ochrona klimatu w sektorze nieruchomości; Wymagania prawne dotyczące modernizacji budynków i poprawy ich otoczenia, prowadzący Andrzej Rajkiewicz
 • Moduł 2 – Modele biznesowe zarządcy budynku, prowadzący Marek Foriasz
 • Moduł 3 – Analizy techniczne, prowadzący Joanna Rucińska
 • Moduł 4 – Planowanie, podejmowanie decyzji w procesie modernizacji budynków, prowadzący Jacek Janas
 • Moduł 5 – Finansowanie projektu „klimatycznej” modernizacji budynku, prowadzący Piotr Stawicki
 • Moduł 6 – Wdrożenie i realizacja projektu „klimatycznej” modernizacji budynku, prowadzący Wiesław Sarosiek
 • Moduł 7 – Działania uzupełniające, prowadzący Piotr Żołądkowski

Pobierz zakres tematyczny szkolenia – na końcu artykułu

CEL SZKOLENIA:

 • Dostarczenie wiedzy zarządcom nieruchomości pozwalającej na podjęcie szybkich i racjonalnych decyzji prowadzących do obniżenia kosztów energii i poprawy stanu technicznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
 • Przedstawienie podstawowych zagadnień prawnych, technicznych oraz źródeł finasowania a także sposobów włączania mieszkańców do procesów podejmowania decyzji w obszarze zarządzania nieruchomością.
 • Wzmocnienie pozycji rynkowej zarządzających nieruchomościami poprzez przyswojenie treści merytorycznych prezentowanych podczas kursu i ich późniejsze wdrożenie.
 • Wobec wyznaczonych celów renowacji budynków, efektywne wykorzystanie form wsparcia finansowego dla właścicieli budynków podejmujących działania ukierunkowane na ograniczanie emisji związanej ze zużyciem energii.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Zdobycie wiedzy w zakresie prawnych, technicznych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowań głębokiej termomodernizacji.
 • Uzyskanie praktycznych umiejętności  zaplanowania, sfinansowania i przeprowadzenia głębokiej termomodernizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
 • Możliwość przeanalizowania planu finansowania głębokiej termomodernizacji przy pomocy udostępnionego podczas szkolenia kalkulatora.
 • Wzmocnienie pozycji rynkowej zarządcy poprzez uzupełnienie wiedzy z zakresu racjonalnego podnoszenia efektywności energetycznej budynków.

Licencja zarządcy nieruchomości

Z przyjemnością informujemy, że został uruchomiony system nadawania Licencji Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych. Powyższe przedsięwzięcie powstało w  związku z likwidacją od 1 stycznia 2014 państwowych licencji zarządcy nieruchomości nadawanych w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

 

Licencjonowanie PFSZN ma na celu regulacje rynku nieruchomości oraz zapewnienie klientom rzetelnej informacji o świadczących usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami.

Osoba, która uzyska licencję może posługiwać się tytułem Licencjonowany Zarządca Nieruchomości PFSZN.

Do każdego dyplomu licencyjnego, wydajemy tzw. małą licencję ze zdjęciem, wielkości dowodu osobowego, którą zawsze możesz mieć przy sobie:

Jak uzyskać Licencję Zarządcy Nieruchomości PFSZN?

 1. Osoby, które w latach 2014 – 2017 uzyskały Świadectwo kompetencji zawodowych „Dyplomowany Zarządca Nieruchomości” w ramach Porozumienia 3. Federacji.

  Aby uzyskać licencję należy złożyć do biura PFSZN wniosek nr 1-2 wraz kopią świadectwa kompetencji zawodowych „Dyplomowany Zarządca Nieruchomości”,

 2. Osoby, które uzyskały do 31 grudnia 2013 r. państwową licencję zawodową w zakresie Zarządzania Nieruchomościami.

  Aby uzyskać licencję należy złożyć do biura PFSZN wniosek nr 1-2 wraz kopią państwowej licencji zawodowej i oświadczeniem o przynależności do stowarzyszenia zrzeszonego w PFSZN,

 3. Osoby, które ukończyły kurs kwalifikacyjny w zakresie Zarządzania Nieruchomościami organizowany przez PFSZN lub jedno ze stowarzyszeń członkowskich i uzyskały pozytywny wynik egzaminu ustnego przeprowadzonego przez PFSZN.

  Aby uzyskać licencję należy złożyć do biura PFSZN wniosek nr 3-4.

 4. Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Nieruchomościami i uzyskają pozytywny wynik z egzaminu ustnego przeprowadzonego przez PFSZN.

  Aby uzyskać licencję należy złożyć do biura PFSZN wniosek nr 3-4.

 5. Osoby, które wykażą się wykonywaniem działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami przez okres nie krótszy niż 5 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych i uzyskają pozytywny wynik egzaminu ustnego przeprowadzonego przez PFSZN.

Aby uzyskać licencję należy złożyć do biura PFSZN wniosek nr 5 wraz dokumentami potwierdzającymi minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami, m.in.:

 • umową o zarządzanie nieruchomościami (w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej)
 • świadectwem pracy lub umowy cywilnoprawne,
 • opinią pracodawcy,
 • zakresem czynności potwierdzających wykonywanie czynności zarządzania nieruchomościami,
 • oświadczeniem o faktycznym wykonywaniu czynności zarządzania nieruchomościami z podaniem czasu, okresu i formy organizacyjnej ich wykonywania,
 • inne dokumenty potwierdzających wykonywanie czynności zarządzania nieruchomościami.

Sprawdź terminy kursów i egzaminów.

Obecnie ustalamy harmonogram kursów i egzaminów. Zapraszamy do śledzenia strony na bieżąco.
Jeśli chcesz otrzymać od nas informację o najbliższych terminach zostaw nam wiadomość: pfszn@pfszn.pl lub +48 605-256-976.

Uwaga: Do każdego wniosku należy dołączyć:

 • potwierdzenie wpłaty kwoty 100,00 zł. tytułem wydania licencji Zarządcy nieruchomości Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych na konto:
  BNP PariBas Bank Polska S. A. 45 1750 0012 0000 0000 3838 8789
 • zdjęcie o rozdzielczości min. 300 dpi w formacie .jpg lub .pdf
Osoba posiadająca świadectwo kompetencji zawodowych – Dyplomowany Zarządca Nieruchomości/ państwową licencję wydaną przed 31 grudnia 2013 r.
Osoba po kursie, po studiach podyplomowych

Osoba z min. 5 –letnim doświadczeniem